محصولات هیدرولیکی SUN

فشنگی sun

با سلام شیر فشار شکن کاتریجی یا شیر اطمینان کاتریجی یا فشارشکن فشنگی Sun hydraulic معمولا در مدار بطور نرمالی بسته قرار گرفته است. و جهت اطمینان از بالا نرفتن فشار روغن از حد مجاز و یا جهت ثابت نگه داشتن اختلاف فشار روغن بین جریان ورودی و خروجی و به صورت دو – سه

Read More